Scientific journal
Scientific Review. Fundamental and Applied Research

Issue №3 in 2019

Ivanko A.F., Ivanko M.A., Butyrskaya D.V.
Ivanko A.F., Ivanko M.A., Kuznetsova V.V.
Reva I.V., Gorkavaya A.Y., Valkovich E.I., Kozhukhar V.G., Fisenko A.Y., Odintsova I.A., Verin V.K., Gordzievskaya Y.V., Kalinin I.O., Lukashuk S.A., Garmash A.I., Slesarenko M.V., Volkov A.E., Reva G.V.